BONIFICACIONS IAE AJUNTAMENT RUBI - 2017

 

 

Des de l’ajuntament de Rubí s’han aprovat bonificacions del 50% de l’IAE per inversions en Energies Renovables.  
La bonificació del IAE pot arribar a ser de fins a 4 anys. Son beneficiaris els subjectes passius que produeixin i facin servir energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia renovable o a partir de sistemes de cogeneració.

1.    A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els qui iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal, gaudiran d’una bonificació de 50 per cent de la quota tributària durant 5 anys, a comptar des de l'inici de l’activitat o, si  s'escau, des de la fi de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior. Aquest període caducarà, en tot cas, una vegada transcorreguts 5 anys.

Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi exercit anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a l’apartat B de l’article 4.1 de la present Ordenança.

Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s'inicia una nova activitat en els següents casos:

  1. Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
  2. Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint.
  3. Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja s'estava realitzant.
  4. Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de l'activitat per la qual ja s'estava tributant.

3.    A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota tributària corresponent els subjectes passius per quota municipal que produeixin i facin servir, per al desenvolupament de les activitats que duguin a terme en el municipi, energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia renovable (eòlica, solar, a partir de biomassa...) o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que la producció es realitzi en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin l’energia així obtinguda a activitats pròpies que realitzin en el municipi.

Si el subjecte passiu es limita a fer servir aquest tipus d’energia, sense produir-ne, el seu consum ha de representar, al menys, un 80% del total de l’energia que utilitzi per les activitats realitzades en el municipi. En el primer supòsit, es bonificarà la quota tributària de l’activitat productiva, així com les quotes de la resta d’activitats en les qual es consumeixi l’energia obtinguda i aquest consum representi, com a mínim el 80% del total de l’energia utilitzada. En el segon supòsit, es bonificaran les quotes tributàries de les activitats del titular que
compleixin el requisit establert.

La bonificació te caràcter pregat (s’han de sol·licitar expressament), amb una durada màxima de 4 períodes impositius (període de temps en el que es manifesta el fet imposable. Ve fixat per la llei.), a comptar des del començament de la producció o de la utilització de l’energia i s’aplicarà a les liquidacions que no hagin adquirit fermesa al moment de la presentació de la sol·licitud.
 

Documentos

Descargarof_iae.pdf (106.13 KB)